Om Kapto AS

Kapto er en vekstbedrift som ble etablert i 2002, og eies av Skaun Kommune.

Vi holder til på Naustmælen, 1 km fra Børsa sentrum.

Her har vi lokaler som gir mulighet for en variert arbeidshverdag og arbeidsutprøving.

Vår visjon:
Vi skal være en av Trøndelags beste vekstbedrifter gjennom kontinuerlig utvikling av mennesker.

 

Overordnet strategi / formål:
Selskapets overordnede strategi er å være en attraktiv kompetansebedrift for NAV, Skaun kommune og næringsliv og samtidig fremme arbeidsinkludering og økt livskvalitet for brukerne som mottar tjenester.

Verdier

  • Kapto bygger all sin virksomhet på selskapets verdier, verdier som skaper holdninger og kultur.

Våre verdier bygger på:

  • Menneskeverd
  • Opplevelse av mestring
  • Alle mennesker skal ha like muligheter til å bidra i et arbeidsfellesskap

Med dette verdisynet ønsker vi å føre mennesker «ett skritt videre gjennom motivasjon, mot og mestring». Det betyr at vi må motivere mennesker og utruste dem slik at de selv kan ta tak i egne utfordringer og definere egne mål.

Totalt sett utgjør dette viktige føringer for hvordan vi ønsker å møte hvert enkelt menneske.

Vi skal være et medmenneske, en veileder og et godt forbilde.

Vi leverer varer og tjenester etter vanlige forretningsmessige prinsipper, og samarbeider samtidig tett med NAV og Skaun Kommune.

Hvordan jobber vi

Vårt hovedmål er å bidra til å utvikle mennesker hovedsakelig gjennom arbeid.

Vi tar utgangspunkt i en individuelt tilrettelagt prosess for hver enkelt person.

Videre tar vi i bruk ulike verktøy fra vår verktøykasse.

Dette kan være spørreskjema, ulike veiledningsmetoder, gruppeundervisning, arbeidsutprøving, utplassering eller vi kan være behjelpelige med å finne frem i systemet mot både videre utdanning eller behandling.

Vi samarbeider tett med NAV lokalt og arbeidsgiver, samt andre aktører dersom det er hensiktsmessig, for å kunne få til et best mulig resultat for deltakeren.

Vårt hovedperspektiv som vi bruker i hverdagen er LØFT (Løsningsfokusert tilnærming). Ved å bevisst ta i bruk LØFT velger vi å se etter løsninger, vi velger å se hva som virker, for så å oppmuntre til å gjøre mer av det.

Vi velger å snakke og gi mer oppmerksomhet til det som er bra, for vi vet at det som får oppmerksomhet, blir det mer av!

Vi har som mål å hele tiden være i forbedring og utvikling som veiledere.

Dette gjør vi ved å kontinuerlig oppdatere og bygge på kompetansen vår.

I tillegg evaluerer vi med jevne mellomrom verktøyene våre.

Vi ønsker å kunne gi en bredest mulig tilnærming som er individuelt tilpasset til hver enkelt deltaker.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

I Kapto er HMS en viktig del av hverdagen.

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre våre rutiner slik at arbeidshverdagen i Kapto skal oppleves som trygg og et godt sted å være.
Når du begynner i et tiltak eller blir ansatt vil du få grundig opplæring innenfor HMS.